Pujcsimobil.cz – Půjčujeme prémiové telefony.

Vyzkoušej naši novou službu.

Expresní doručení kamkoliv po Praze do 120 minut

Podmínky

1. Minimální délka zapůjčení přístroje je 2 dny.

2. Přístroj je nutné vrátit nejpozději v čase, kdy byl zapůjčen, jinak bude účtován další den zápůjčky (tolerance 60 min.)

3. Součástí každého přístroje je fólie na displeji a ochranné pouzdro. Poškození těchto součástí není považováno za porušení smluvních podmínek.

4. Součástí zápůjčky je přístroj a nabíječka.

5. Přístroje jsou pojištěny proti mechanickému poškození. Spoluúčastí je ve výši 30 % z maloobchodní ceny přístroje.

6. V okamžiku předání přístroje zákazníkovi je sepsán protokol o stavu přístroje a zapsán IMEI.

7.  Přístroje jsou vždy klientovi předávány v továrním nastavení. Doporučujeme uvést přístroj zpět do továrního nastavení v okamžiku vrácení.

8. Zákazník je povinen odebrat z přístroje svůj Google účet před vrácením přístroje (provádí se před návratem do továrního nastavení), v opačném případě bude klientovi účtován poplatek až do výše kauce.

9. V případě trvalého pobytu mimo ČR, či nízké bonity (exekuce, insolvence) atp. může být požadována vyšší kauce.

A) Pronajímatelem je InaMax Services s.r.o., IČ: 04145062, Na Jarově 2425/4, 130 00, Praha 3. Klientem je spotřebitel nebo podnikatel.

B) Pronajímatel prohlašuje, že je výhradním pronajímatelem pronajímaných věcí.

C) Smlouvou o nájmu věci se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci na určitou dobu užívání movité věci a klient se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné dle ceníku.

D) Klient se zavazuje platit pronajímateli nájemné dle ceníku

E) Klient se při předání předmětu nájmu nájemci přesvědčí, že předmět nájmu je způsobilý k obvyklému užívání.

F) Klient je povinen složit pronajímateli kauci ve výši domluvené smluvními stranami pro krytí případných vzniklých škod zaviněných nájemcem. Je vypočítána pronajímatelem na základě hodnoty objednaného zboží.

G) Klient není oprávněn poskytnout předmět nájmu k užívání třetí osobě a není oprávněn jej dále pronajmout.

H) Klient zodpovídá od okamžiku převzetí předmětu nájmu od pronajímatele za případné škody, zničení a odcizení předmětu nájmu, a to až do doby vrácení
předmětu nájmu pronajímateli.

I) Po uplynutí doby nájmu se klient zavazuje předat předmět nájmu pronajímateli v sídle pronajímatele či jiném dohodnutém místě

I. Pronajímatel zpracovává osobní údaje Kupujícího v souladu s nařízením EU č. 2016/679 (dále jen “GDPR”) a právními předpisy České republiky.

II. Osobní údaje Kupující budou zpracovány v rozsahu: jméno a příjmení, sídlo, emailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo a daňové identifikační
číslo.

III. Prodávající přijal právní, organizační a technická opatření pro ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti zpracovatele osobních údajů, vyplývající z právních předpisů

IV. Poskytování osobních údajů je zákonným i smluvním požadavkem.

V. Klient má právo požadovat od Pronajímatele přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Uživatel má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má uživatel právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. kontakt: info@inamaxservices.cz

VI. Údaje jsou uchovány za účelem případné reklamace

Potřebujete poradit? Volejte +420 608 677 669
InaMax Services s.r.o.
info@pujcsimobil.cz
Na Jarově 2425/4, 130 00, Praha 3
+420 608 677 669
Provozní doba: 7:00 - 20:00
(nebo dle telefonické dohody)
Created by MIDNIGHT
Created by MIDNIGHT